ضد عفونی کننده یک لیتری نانوبیوساید

محلول ضد عفونی کننده نانوبیوساید یک لیتری با غلظت 4000ppm به بازار عرضه شده است.

این محلول قابلیت از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها،مانند ویروس های پوشش دار و بدون پوشش از جمله کرونا ویروس ها،باکتری های گرم مثبت و گرم منفی،قارچ ها،اسپور ها،اوسیت ها و انواع تک یاخته ای ها را دارد و از این رو کاربردهای زیادی در انواع صنایع و محیط های مخلتف را دارد.

این محلول در حجم یک لیتری نیاز به رقیق سازی داشته که دستور العمل رقیق سازی آن بسته به نوع مصرف و محیط مصرف،در غلظت های متفاوت می باشد.