طیوری

محلول نانوبیوساید NF

گروه دارویی: ضد عفونی کننده

شکل دارویی: مایع ،فاقد بو

ترکیبات موثر: نانو ذرات نقره 4000 pmm

طیف اثر: انواع ویروس های پوشش دار،بدون پوشش،باکتری های گرم مثبت و منفی،قارچ ها،اسپورها،اوسیت ها و تک یاخته ای ها

موارد مصرف:

  • مه پاشی جهت پیشگیری از شیوع عفونت های تنفسی
  • ضد عفونی قفس های طیور و دستگاهه های جوجه کشی
  • حذف بیوفیلم از سیستم توزیع آب
  • ضد عفونی سطوح شامل محوطه فرم،سقف،دیوار،بستر،پنجره ها،دانخوری و آبخوری
  • ضد عفونی حوضچه ورودی به سالن های پرورش
  • ضد عفونی کامیون های حمل جوجه و مرغ
  • ضد عفونی سالن های کشتار و بسته بندی
  • ضد عفونی فیلتر دستگاه های هواساز

ضد عفونی کننده نانوبیوساید

1 و 4

کاتالوگ نانوبیوساید در مرغداری

پروتکل مصرف در مرغداری