ضد عفونی کننده نانوبیوساید

محلول های ضد عفونی کننده قوی غیر شیمیایی بر پایه فناوری نانو

ضد باکتری ،ویروس و قارچ

اولین و تنها محصول دارای مجوز سازمان دامپزشکی کشور در حوزه فناوری نانو

1 و 4

محصولات طیوری

مطالعه بیشتر
1 و 4

محصولات دامی

مطالعه بیشتر
نیهیهنصنیصخینصی

ضد عفونی کننده حیوانات خانگی

مطالعه بیشتر
ینئنبثنیثنی

ضد عفونی کننده مخصوص دست

مطالعه بیشتر