نانو ذرات نقره امید تازه ای برای درمان باکتری های بیماری زایی که مقاومت انتی بیوتیکی آنها توسعه یافته

محسن زرگر 1، نرجس محمدی بندری 2
Mohsen Zargar1, Narjes Mohammadi Bandari2
1)نویسنده مسئول ( استادیار،دانشکده علوم پایه ، گروه میکروبیولوژی ،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
تلفن: 82121512200 پست الکترونیکی: Zmohsen2002@yahoo.com
2)دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه ، گروه میکروبیولوژی ،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

برای مشاهده مقاله بر روی نوشته زیر کلیک کنید

مقاله مکانیسم های عمل نانوسیلور

دیدگاهتان را بنویسید