اثر اسپری بوراز در ترمیم زخم و رویش مو در یک کیس گربه