اثر ترمیم زخم بوراز برای درمان فیستول در یک قلاده سگ نر