ترمیم زخم با استفاده از اسپری بوراز در یکی از معتبرترین بیمارستان‌های دامپزشکی تهران

روند ترمیم آبسه با اسپری ترمیم دهنده زخم بوراز در طی ۲۰ روز در یکی از معتبرترین بیمارستان های دامپزشکی استان تهراندیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید