قرار گرفتن در معرض جلبک اسپیرولینا باعث بهبود عملکرد ماکروفاژ فاگوسیتوز در گربه ها میشود