ترمیم زخم در کوتاه‌ترین زمان با استفاده از اسپری بوراز